Infolinka
po-pá 8.00-17.00

+420 956 785 111*

Otevírací doba: po-pá 9.00-17.00

Finanční tíseň

Dostal jsem se do finanční tísně – možné způsoby řešení

Restrukturalizace splátkového kalendáře (změna počtu a výše splátek)

Podmínky pro zaevidování Vaší žádosti

 • Uveďte číslo Vaší smlouvy
 • Uveďte aktuální kontaktní spojení (telefon a email)
 • Podejte žádost alespoň 14 dnů před datem požadované změny (změnu je možné provést pouze k datu splatnosti řádné splátky)
 • Na smlouvě nesmí být při podání žádosti žádná pohledávka po splatnosti
 • Na smlouvě musí být uhrazeno minimálně prvních 6 řádných splátek (před šestou splátkou není možné změnu provést)

Varianty restruktualizace

 • Odklad bez prodloužení doby splácení: s rozpočítáním odložené části do zbývajících splátek.
 • Odklad s prodloužením doby splácení:

VARIANTA 1: Odklad s prodloužením doby splácení tak, aby splátky po skončení období odkladu byly v obdobné výši jako před změnou

VARIANTA 2:  Odklad s prodloužením doby splácení o dobu odkladu – aby splátky po skončení období odkladu byly nižší než splátky před změnou.

 • Prodloužení doby splácení bez odkladu splátek

 Základní pravidla restrukturalizace smlouvy*

 • 14 dnů Minimální lhůta pro podání žádosti před datem požadované změny.
 • 3 dny Od podání žádosti Vás bude kontaktovat náš pracovník s případnou žádostí o doplnění.
 • 30 dnů Od podání žádosti Vás bude kontaktovat náš pracovník s návrhem řešení.
 • 12 měsíců Minimální doba po realizaci změny, kdy nemůže být smlouva opětovně měněna.
 • 18 měsíců Maximální prodloužení splátkového kalendáře.
 • 84 měsíců Maximální délka smlouvy po provedení restrukturalizace.
 • 14 let Maximální stáří předmětu na konci financování.
 • 50 % Maximální výše odkladu splátky vč. pojištění v případě odkladu části splátky na 6 měsíce.
 • 70 % Maximální výše odkladu splátky vč. pojištění v případě odkladu části splátky na 3 měsíců.
 • 100 % Pojistné musí být po dobu odkladu části splátky hrazené v plné výši.

* V individuálních případech mohou být uvedené hodnoty odlišné.

Co je dobré vědět

 • Podmínkou pro provedení změny je úhrada poplatku dle Sazebníku poplatků
 • Žádost o restrukturalizaci je možné podat písemně, emailem, osobně, prostřednictvím klientské on-line zóny nebo on-line formuláře
 • Postup po schválení změny: bude Vám zaslán Dodatek o změně splátkového kalendáře, nový splátkový kalendář a informace o poplatku za provedenou změnu Splátkového kalendáře. Dokumenty s Vaším ověřeným podpisem (Česká pošta, Czech Point, notář) zašlete nejpozději do 7 dnů od jejich doručení zpět na adresu naší společnosti. Nebudou-li nám tyto podepsané dokumenty vráceny v této lhůtě, nebude změna realizována.

Převod smlouvy na třetí osobu

V případě trvalého poklesu příjmu finančních prostředků pro Vás může být vhodnou variantou převod smlouvy na třetí osobu. Vozidlo i finanční závazek v podobě doplacení úvěru převedete na třetí osobu. Výhoda tohoto řešení spočívá v možnosti kompenzace uhrazené části pořizovací ceny u prodejce a řádných splátek úvěru v podobě sjednaného odstupného se zájemcem o převod smlouvy.  Nezbytnou podmínkou pro převod smlouvy je vyhovující bonita nového klienta.

Detailní informace o podmínkách převodu smlouvy naleznete zde.

Oddlužení (osobní bankrot)

V případě, že máte více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší třiceti dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky nejste schopen plnit, je vhodnou variantou řešení takové situace oddlužení (osobní bankrot).  Tento způsob Vám umožní „nový start“ za podmínky aktivního zapojení do umořování dluhu, a to alespoň do předpokládané výše 30 % v případě nezajištěných věřitelů. U zajištěných věřitelů se předpokládá uspokojení ze zajištění.

Podrobnější informace o insolvenčním řízení naleznete například na webových stránkách provozovaných Ministerstvem spravedlnosti České republiky: http://insolvencni-zakon.justice.cz/.

Státní/veřejné programy nebo podpora

Rady, jak řešit finanční potíže, lze získat bezplatně v Poradnách při finanční tísni nebo v poradnách sdružených v Asociaci občanských poraden. Poradenství ohledně exekucí poskytují zdarma v poradnách, které zřídila Exekutorská komora. V určitých záležitostech je také možné obrátit se na Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a jemu podřízené organizace (Úřad práce ČR, Česká správa sociálního zabezpečení, Státní úřad inspekce práce), do jejichž kompetence patří mimo jiné sociální politika (např. sociální služby, sociální dávky), sociální pojištění (důchody, nemocenské, státní politika zaměstnanosti) nebo oblast zaměstnanosti (trh práce, podpora zaměstnanosti, zahraniční zaměstnanost apod.), viz https://www.mpsv.cz/cs/.

Informace pro případ prodlení spotřebitele s hrazením řádných splátek

Neuhradíte-li splátku, případně jiný peněžitý závazek vůči naší společnosti do termínu splatnosti, nebo nesplníte-li nepeněžitý závazek do daného termínu, jsme oprávněni od vás požadovat:

 • účelně vynaložené náklady související s odesláním upomínky;
 • účelně vynaložené náklady související s odesláním oznámení o uplatnění práva na okamžité splacení / odstoupení od úvěrové smlouvy;
 • úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení; výše zákonného úroku z prodlení je v současné době uvedena v nařízení vlády č. 351/2013 Sb. a její výše odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k vašemu prodlení, zvýšené o 8 %;
 • poplatek za narovnání smlouvy, pokud bude smluvní vztah narovnán až po prohlášení okamžité splatnosti jistiny úvěru;
 • smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z částky, ohledně níž jste v prodlení;
 • smluvní pokutu za nesplněný nepeněžitý závazek dle sazebníku.

Bližší informace ohledně sankcí spojených s prodlením v hrazení splátek či jiných peněžitých závazků, nebo sankcí spojených s prodlením plnění nepeněžitých závazků naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách a Sazebníku poplatků.

Neuhradíte-li veškeré dlužné částky ani 30 dnů poté, co Vás k úhradě vyzveme, můžeme prohlásit jistinu úvěru za okamžitě splatnou / odstoupit od úvěrové smlouvy. Po prohlášení jistiny úvěru za splatnou po Vás nebudeme požadovat úhradu budoucího smluvního úroku z jistiny úvěru. Vaše povinnost uhradit již splatný úrok a smluvní pokutu a úrok z prodlení z částky, ohledně níž jste v prodlení, stejně jako nárok společnosti na úhradu účelně vynaložených nákladů souvisejících s uplatněním pohledávky, tím však není dotčena.

V případě, že doplatíte veškeré dlužné splátky včetně příslušenství, zejména úroky z prodlení a poplatky za upomínky a poplatek za narovnání smlouvy v termínu nejpozději 10 dnů od prohlášení jistiny úvěru za splatnou a zároveň bude mezi společností a Vámi uzavřena dohoda o pokračování práv a povinností z uzavřené smlouvy, můžeme pokračovat v původním smluvním vztahu.